Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

 

ANBI gegevens 2017 


Statutaire naam                        Stichting Wereldwinkel Brielle
Ook bekend als                        Wereldwinkel Brielle 
RSIN/FISCA                             811095812
Ons adres                                 Voorstraat 73
Postcode                                  3231 BG
Plaats                                       Brielle
Telefoon                                  0181 – 415314
E-mail                                     wereldwinkelbrielle@gmail.com
Website                                   www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl
Facebook
Twitter
Ons bestuur                            G. Oldenburg voorzitter
                                               S. van Krochten penningmeester
                                               M.van Sintmaartensdijk secretaris
                                               T. Langendoen lid
                                               H. de Deken lid

Onze doelstelling                 

 Ons doel is:


 a. Door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de                                             verbetering van de levensomstandigheden van de producenten.

b. Veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen, die nodig zijn om te                           komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving.

Ons beleidsplan   

 a.  Een winkel in te richten en in stand te houden waar fairtrade                                             producten worden verkocht;
 b Het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over                                          fairtrade, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

 

Ons beloningsbeleid 

Wereldwinkel Brielle heeft geen personeel in dienst, maar werkt met vrijwilligers. Zij ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Ons activiteitenverslag

In de maand januari is de winkel opgeknapt en voorzien van een frissere uitstraling. De heropening werd verricht door de burgemeester. De winkel was dit hele jaar 6 dagen per week geopend en tevens elke eerste zondag van de maand. Verder was de winkel betrokken bij de jaarlijkse 1-april-viering, het festival “Brielle achter de voordeur”, diverse zomermarkten, de boerenmarkt op ‘open monumentendag’ en meerdere kerstmarkten. Tevens werd er voor het eerst een vriendinnenavond georganiseerd, waarbij medewerkers en hun vriendinnen met korting producten konden kopen. 


Ons financieel verslag

                                                Staat van baten en lasten 2017

                                                Baten
                                                Omzet                         46.849
                                                Inkoopwaarde omzet  30.328
                                                Brutomarge                 16.521
                                               

                                               Lasten
                                               Personeelslasten          2.072
                                               Huisvestingskosten    11.188
                                               Overige kosten            4.783
                                               Bedrijfsresultaat        -1.522

Financiële baten en lasten                35
Bijdragen van particulieren              83
Bijdragen van organisaties         -1.292
Andere bijzondere baten en lasten     0
Resultaat                                    -2.696

Balans 2017


Activa                                          31-12-2017       Passiva                31-21-2107
Vaste activa                                                          Eigen vermogen         67.016
Voorraden                                            14.296      Vreemd vermogen              0
Lange termijn vorderingen                       100      Lange termijn schulden      0
Debiteuren                                             1.264 
Crediteuren                                            1.475
Liquide middelen                                 80.733     Reserveringen            31.971
Te ontvangen OB                                          0     Te betalen OB                 831
Overlopende activa                                1.950     Overlopende passiva          0
Totaal                                                   99.818     Totaal                         99.818