Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

           

Statutaire naam

Stichting Wereldwinkel Brielle

       

Ook bekend als

Wereldwinkel Brielle

       

RSIN/Fiscaal nummer

811095812.

       
           

Ons adres

Voorstraat 73

       

Postcode

3231BG

       

Plaats

Brielle

       

Telefoon

0181-415314

       

E-mail

       

Website

www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl

     

Facebook

         

Twitter

         
           

Ons bestuur

G. Oldenburg

voorzitter

     
 

S. van Krochten

penningmeester

     
 

M. van Sintmaartensdijk

secretaresse

     
 

T. Langendoen

lid

     
 

H. de Deken

lid

     
           
           

Onze doelstelling

Ons doel is
a. door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering

van de levensomstandigheden van de producenten;
b. bijdragen aan het bevorderen van veranderingen in de wereldhandelsstructuren 

die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardiger wereldsamenleving.

 
 
 
           

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. een winkel in te richten en in stand te houden waar fair trade producten

worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fair trade,

ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

 
 
 
           

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Brielle heeft geen personeel in dienst, maar werkt met vrijwilligers.

Medewerkers kunnen noodzakelijk gemaakte onkosten tbv wereldwinkel Brielle

vergoed krijgen, onder overlegging van brondocumenten.

 
   
   
   
           

Ons activiteitenverslag

Wereldwinkel Brielle is in 2018 alle weken van maandag t/m zaterdag open geweest.

Daarnaast ook tijdens alle koopzondagen. De winkel was vertegenwoordigd op

diverse markten in Brielle en omgeving. Verder was de winkel o.a. betrokken bij

de jaarlijkse 1-aprilviering en het festival 'Brielle achter de voordeur'. Voor de

medewerkers was een cursusdag georganiseerd met als onderwerp 'fairtrade'.

Ook kon de winkel dit jaar enkele keren een donatie doen voor projecten van

enkele importeurs. Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij

wereldwinkelbrielle@gmail.com

 
   
   
   
   
   
   
           

Ons financieel verslag

         
           
           
           

Staat van baten en lasten 2018

       

 

         

 

Baten

       

 

Omzet

51.160

     

 

Inkoopwaarde van de omzet

32.452

     

 

Brutomarge

18.708

     

 

         

 

Lasten

       

 

Personeelslasten

1.718

     

 

Huisvestingskosten

11.347

     

 

Overige kosten

4.661

     

 

Bedrijfsresultaat

982

     

 

         

 

Financiële baten en lasten

25

     

 

Bijdragen van particulieren

241

     

 

Bijdragen van organisaties

-2.343

     

 

Andere bijzondere baten en lasten

-1.274

     

 

Resultaat

-2.369

     

 

         

 

Balans 2018

       

 

         

 

Activa

31-12-2018

Passiva

31-12-2018

 

 

Vaste activa

 

Eigen vermogen

64.645

 

 

Voorraden

15.013

Vreemd vermogen

   

 

Lange termijn vorderingen

100

Lange termijn schulden

   

 

Debiteuren

2.725

Crediteuren

391

 

 

Liquide middelen

78.650

Reserves

31.971

 

 

Te ontvangen OB

 

Te betalen OB

1.431

 

 

Overlopende activa

1.950

Overlopende passiva

   

 

Totaal

98.438

Totaal

98.438

 

 

         

 

           

Datum opgave

27 maart 2019

       
           

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5