Welkom bij

Wereldwinkel Brielle

 

ANBI VOORBEELDPAGINA


Statutaire naam                        Stichting Wereldwinkel Brielle
Ook bekend als                        Wereldwinkel Brielle 
RSIN/FISCA                            811095812
Ons adres                                 Voorstraat 73
Postcode                                  3231 BG
Plaats                                       Brielle
Telefoon                                  0181 – 415314
E-mail                                     wereldwinkelbrielle@gmail.com
Website                                   www.wereldwinkelbrielle.wereldwinkels.nl
Facebook
Twitter
Ons bestuur                            G. Oldenburg voorzitter
                                               S. van Krochten penningmeester
                                               M.van Sintmaartensdijk secretaris
                                               M.Lugtenburg lid
                                               H. de Deken lid

Onze doelstelling                 

 Ons doel is:

Ons doel is a. door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de producenten;

b. bijdragen aan het bevorderen van veranderingen in de wereldhandelsstructuren  die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardiger wereldsamenleving.

 

Ons beleidsplan   

 a.  Een winkel in te richten en in stand te houden waar fairtrade                                            producten worden verkocht;
 b   Het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over                                        fairtrade, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

 

Ons beloningsbeleid 

Wereldwinkel Brielle heeft geen personeel in dienst, maar werkt met vrijwilligers. Medewerkers kunnen noodzakelijk gemaakte onkosten tbv wereldwinkel Brielle vergoed krijgen, onder overlegging van brondocumenten.

 

Ons activiteitenverslag

Wereldwinkel Brielle is in 2019 alle weken van maandag t/m zaterdag open geweest. Daarnaast ook tijdens alle koopzondagen. De winkel was vertegenwoordigd op diverse markten in Brielle en omgeving. Verder was de winkel o.a. betrokken bij de jaarlijkse 1-aprilviering en het festival 'Brielle achter de voordeur'. Ook kon de winkel dit jaar enkele keren een donatie doen voor projecten van een importeur en een plaatselijke stichting. Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij wereldwinkelbrielle@gmail.com


Ons financieel verslag

                           Staat van baten en lasten 2019


                        Baten

                        Omzet                                        54.924

                        Inkoopwaarde van de omzet     34.679

                        Brutomarge                                20.245


                      Lasten

                     Personeelslasten                              1.395

                     Huisvestingskosten                       11.489

                     Overige kosten                                5.060

                    Bedrijfsresultaat                              2.301

                   

                     Financiële baten en lasten                   92

                     Bijdragen van particulieren                 42

                     Bijdragen van organisaties            -4.800

                     Andere bijzondere baten en lasten  3.000

                     Resultaat                                            635

 

Balans 2019

Activa  31-12-2019                               Passiva 31-12-2019         

Vaste activa                                           Eigen vermogen                                65.281

Voorraden                         18.274          Vreemd vermogen

Lange termijn vorderingen    100          Lange termijn schulden

Debiteuren                          1.038         Crediteuren

Liquide middelen             70.657          Reserves                                           26.044

Te ontvangen OB                                  Te betalen OB                                       694

Overlopende activa            1.950          Overlopende passiva             

Totaal                               92.019          Totaal                                               92.019